اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۹۷۳۹۰۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۹۷۳۹۰۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۴۰۴۸۵۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۶۶۴۹۴۰۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۵۷۵۴۷۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان فلسطین ، نرسیده به خیابان جمهوری ، شماره 99

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان فلسطین ، نرسیده به خیابان جمهوری ، شماره 99

  • :
  • ۶۶۹۷۳۹۰۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۶۶۹۷۳۹۰۳ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۶۶۴۰۴۸۵۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۶۶۴۹۴۰۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • :

 آقای خلیلی
 مدیریت
 
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۶۶۴۹۴۰۵۶
 

آدرس