سولیت در 3 حالت باز .نیمه باز .بسته کد طرح S.P.H 1338.-03